PROTECTION OF PERSONAL DATA

KVKK METNİ

EFF Organizasyon Limited Şirketi (“EFF Organizasyon”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız. İşbu Aydınlatma Metni, EFF Organizasyon tarafından işletilmekte olan www.gictc.com.tr (“kamubilgiveiletişimteknolojilerikonferansı”) adlı internet sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siz değerli üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.

Bu yönüyle, EFF Organizasyon olarak üyelerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu

EFF Organizasyon, Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

EFF Organizasyon tarafından ad, soyad, iletişim bilgileri, tarafımızca düzenlenen etkinliklere katılımınız, ilgi alanlarınız, kurum/alan/saha araştırmaları, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması, organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden katılımcılara yönelik tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin kurgulanması vb. ortamlar aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenecektir. EFF Organizasyon’un faaliyetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte kişisel verileriniz EFF Organizasyon internet sitesi ve EFF Organizasyon’a bağlı internet siteleri, online hizmetler, üye kayıt formları, üyelik başvuru formları, üyelik sözleşmeleri, ziyaretçi listesi, EFF Organizasyon kapsamında düzenlenen organizasyon/etkinlik/aktivite vb. faaliyetlerin tanıtımı, EFF Organizasyon işyerleri, birimleri, bilet satış şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlar, sponsorlar, iş ortakları ile EFF Organizasyon’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, tedarikçiler, destek faaliyetlerinde bulunanlar, anlaşmalı kuruluşlar ile tali nitelikteki kurum/kuruluş/işletmeler ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz EFF Organizasyon tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar mucibince işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati amacıyla doğru orantılı olarak, şu amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • EFF Organizasyon faaliyetlerinin gereği gibi ifa edilmesi,
 • EFF Organizasyon faaliyetlerinde network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi,
 • EFF Organizasyon faaliyetlerinin lansmanı, planlanması ve yönetimi üyelik başvuru ve üye olunması halinde üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, üyelerin süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi ile bültenlere kaydolunması halinde güncel haberlerin üyelere ulaşabilmesi,
 • EFF Organizasyon’un iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, EFF Organizasyon tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilebilmesi ve analizlerin yapılabilmesi,
 • EFF Organizasyon’un iç ilişkisi ve sponsorlarla olan operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi,
 • EFF Organizasyon çalışanlarının eğitimi ve geliştirilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin engellenebilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi,
 • EFF Organizasyon’un sistemi içerisinde etkinliğinizin değerlendirilebilmesi,
 • EFF Organizasyon hizmetlerinin ve üye performanslarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla raporlama ve analiz yapılabilmesi,
 • EFF Organizasyon sistemi dahilinde yer alan mevcut üyeler ile daha önceden üyeliği sona ermiş kişiler arasındaki performans değerlendirmelerinin mukayese edilebilmesi,
 • EFF Organizasyon’un politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi,
 • Üye memnuniyetinin ve performans kriterlerinin ölçülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kanun gereğince, EFF Organizasyon, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar ve amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınırlandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleri de alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden EFF Organizasyon çalışanları, hissedarları, yöneticileri, dış hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, EFF Organizasyon tarafından araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, hizmet sunduğumuz kişi ve şirketler, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, danışmanlarımız, vekillerimiz, şirket yöneticilerimiz, sigorta şirketleri, emniyet genel müdürlüğü, özel kurum ve kamu kuruluşları ve resmi makamlar ve danışmanlık alınan üçüncü kişiler ile EFF Organizasyon’un işbirliği içinde olduğu sponsorlar ve gerektiğinde otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ve paydaşlarımızın kullandığı bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, EFF Organizasyon adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati gereği yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda, işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde (Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz elektronik ortamda veya fiziken aktarılabilir. Bu aktarma sırasında, elektronik ortamda yapılacak aktarımların güvenliği ile fiziken yapılacak aktarımlarda her türlü güvenlik tedbirleri veri güvenliği temelinde alınmakta ve kişisel verileriniz yetkisiz kişilerin eline geçmesine izin verilmemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin 2. maddesi kapsamında belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yine yukarıda 2. madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere,  ve EFF Organizasyon’un faaliyetlerinin sürdürülmesi için, akdettiğiniz ve/veya akdedeceğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, anket, üyelik işlemleri, müşteri ve üyelik memnuniyeti çalışmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması, çeşitli bilgilendirmeler, raporlama ve analizler yapılabilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, hediye, kampanya bildirimi vs. yapılabilmesi, üyelerin grup içi performanslarının değerlendirilebilmesi, artırılabilmesi ve netice itibariyle tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla toplanır.

Bu kapsamda EFF Organizasyon’un kişisel verileri işlemesinin hukuki sebebi bazı hallerde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun'un 5. maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, EFF Organizasyon’un sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hakkın tesisi kullanılması veya korunması için gerekli olması, sözleşmenin ifası için gerekli olması nedeniyle olabileceği gibi bazı hallerde Kanun'un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.

Veri Güvenliği

EFF Organizasyon, kişisel verilerinizi teknik ve idari tedbirler dâhilinde titizlikle korumaktadır. EFF Organizasyon tarafından alınan güvenlik tedbirleri olası risklere karşı koyabilecek uygun bir düzeyde ve teknolojik imkânlar dahilinde sağlanmaktadır. Bu kapsamda, EFF Organizasyon tarafından alınan önlemlerden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak şu şekilde örneklendirilebilir:

 • EFF Organizasyon içerisinde çalışan ve hizmet alınanlar tarafından kişisel verilere erişimi sınırlı tutmak,
 • Sızma (penetrasyon) Testleri ile şirketimiz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemleri almak,
 • Dijital ortamlarda virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarı içeren yazılımlar ve donanımlar kullanmak, sızma testleri uygulamak,
 • Fiziki ortamda bulunan kişisel verileri herkesin ulaşabileceği ortamlardan ayrı olmak üzere saklanmasını sağlamak,
 • Kişisel veriler için alınan idari tedbirlerin yanı sıra, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara veri güvenliği konularında düzenli bilgi vermek,
 • Kağıt ortamında aktarımı gereken evraklar ile ilgili azami özen gösterilmesi,
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılması gibi teknik ve idari tedbirler uygulanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca:                                                                  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi kimliğinizin tespit edilebileceği belgelerle birlikte ıslak imzalı olarak Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sokak No:12 -18 35 Vogue Business Center K:8 Ataşehir-İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir ya da  info@effuture.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

EFF Organizasyon, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün (30) içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

EFF Organizasyon, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. İletişim bilgilerimin sponsor firmalarla paylaşılmasını onaylıyorum. 

Book Your Place At The Event

Register!